ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Προκήρυξη του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), που αφορά στην κάλυψη δύο (2) θέσεων ερευνητικών συνεργατών για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα.

Ακολουθεί και ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) της προκήρυξης:

https://teeslab.unipi.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-TEESlab_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2022.pdf