ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ/ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Πλήρωση (1) θέσης ΠΕ/ ΤΕ Διοικητικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.