ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ προκηρύσσει την πλήρωση μίας «1» θέσης Τεχνικού Υπολογιστών και Δικτύων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ» MIS 5075034 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου ήτοι 30/09/2023. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Δίπλωμα Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμημάτων: Μηχανικών Πληροφορικής ,Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων , Ψηφιακών Συστημάτων. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι «14122021» και ώρα 15:00 μ.μ.

Περισσότερα: https://acadinfo.central.ntua.gr/gram/anakoin.nsf/490d549d65cec6fbc22574870024c7df/39b77562a123db67c225879d003afe93/$FILE/Prosklisi_GrafDiasindesis-%ce%a4%ce%a5%ce%94_ADA.pdf