Γραφείο Διασύνδεσης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο των ενεργειών υποστήριξης και συμβουλευτικής στην επιχειρηματικότητα  θα παρασχεθεί εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας. Η δημιουργία μίας επιχείρησης σαφώς αποτελεί μια επαγγελματική προοπτική που οδηγεί σε σύνδεση με την αγορά εργασίας, σε αύξηση της απασχόλησης και σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Επιπροσθέτως η εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων αποφοίτων – ερευνητών του Ιδρύματος μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία spin-off εταιρειών με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους αποφοίτους όσο και για το ίδρυμα.

Οι προσφερόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την τρίτη ομάδα στόχο θα είναι:

  • Προσδιορισμός επιχειρησιακού σχεδίου,
  • Δημιουργία ενός βιώσιμου προϊόντος-υπηρεσίας,
  • Αξιοποίηση ανατροφοδότησης για την επιχειρηματική ιδέα,
  • Καθοδήγηση στην διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας,
  • Παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου,
  • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης.